zaterdag 5 april 2014

Een bedrijf oprichten in roemenie de naamloze vennootschap

Oprichten van een naamloze vennootschap (societate pe actiuni in romania ) in Roemenie
Oprichten van een naamloze vennootschap (societate pe actiuni in romania ) in Roemenie
Wil U een onderneming oprichten in Roemenie dan is de naamloze vennootschap één van de mogelijkheden.
De oprichting van een naamloze vennootschap vereist een minimum kapitaalinbreng van het Roemeense equivalent van 90000 RON. Hiervan moet op de dag van de oprichting ten minste 30 % volstort zijn en als het een oprichting door publieke inschrijving betreft wordt dit percentage verhoogd naar 50 %.
Binnen de 12 maanden vanaf de registratie (oprichting van de vennootschap in Roemenie) van de vennootschap bij het locale register moet er een volledige volstorting van het kapitaal plaatsvinden bij een Roemeense commerciële bank. Indien men nadien overgaat tot een kapitaalverhoging, bedraagt de maximumperiode voor de volstorting van de nieuwe aandelen 36 maanden.
Een naamloze vennootschap moet ten minste 2 aandeelhouders hebben, dit mogen zowel natuurlijke - als rechtspersonen zijn. De vennoten van een naamloze vennootschap zijn slechts aansprakelijk binnen de limieten van hun inbreng in de vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap wordt vertegenwoordigd door aandelen die op naam of aan toonder kunnen zijn en de aandelen zijn vrij verhandelbaar.

Elk aandeel heeft een nominale waarde van minimum 0,1 nieuwe lei. Bovendien hebben alle aandelen een gelijke waarde, dit omdat alle leden van een naamloze vennootschap gelijke rechten hebben.
De beslissingen worden genomen door de meerderheid van de stemmen tijdens de Algemene Vergadering, 1 aandeel vertegenwoordigd in principe 1 stem maar er mogen beperkingen geplaatst worden op het stemrecht van een aandeelhouder die in het bezit is van meerdere aandelen.

Ook mogen er preferente aandelen zonder stemrecht uitgegeven worden maar dit maximaal ten belope van een kwart van de waarde van het maatschappelijk kapitaal en er mogen geen preferente aandelen uitgegeven worden aan de vertegenwoordigers, de bestuurders of de auditoren van de vennootschap. Indien er sprake is van een beperking van het stemrecht van bepaalde aandeelhouders of indien er preferente aandelen uitgegeven zijn moet dit wel in de statuten van de onderneming vermeld worden.

Op zijn minst 1 maal per jaar moet er een Algemene Vergadering van de aandeelhouders bijeengeroepen worden. Deze vergadering moet plaatsvinden binnen een termijn van 3 dagen na de afsluiting van het boekjaar van de onderneming. De jaarrekening wordt dan aan de aandeelhouders bekendgemaakt en de resultaten worden besproken.

De naamloze vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, deze bestaat uit 1 of meerdere bestuurders, zij worden verkozen voor een termijn van maximum 4 jaar, deze termijn kan nadien verlengd worden. Een persoon mag ten hoogste in 3 ondernemingen tegelijkertijd in de Raad van Bestuur zetelen. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om zijn macht te delegeren aan een Managementcomité. De bestuurders van een naamloze vennootschap moeten dezelfde informatie bekendmaken en dezelfde documenten voorleggen als de bestuurders van een besloten vennootschap. Bij de oprichting van een naamloze vennootschap moet er een raad van 6 censoren aangesteld worden. Hun taak bestaat uit het controleren van de activiteiten van de onderneming. Op zijn minst 1 van deze 6 censoren moet een erkend accountant zijn. De censoren worden verkozen door de meerderheid van stemmen op de Algemene Vergadering, hun mandaat duurt steeds 3 jaar. Nadien kunnen ze wel weer verkozen worden voor een volgend mandaat. De censoren moeten verantwoording afleggen met betrekking tot hun bevindingen aan de Algemene Vergadering. In de eerste plaats controleren ze de jaarrekening van de onderneming en houden ze in de gaten of de bepalingen die werden vastgelegd door de statuten niet geschonden worden. Indien er een onregelmatigheid vastgesteld wordt door de censoren mogen ze een Algemene Vergadering samenroepen. Een Roemeense naamloze vennootschap mag op de Roemeense beurs, de Bucharest Stock Exchange, genoteerd worden, hiervoor is wel de formele goedkeuring van de CVNM (de Roemeense stock en exchange commissie) vereist, de vennootschap moet reeds minimum 3 jaar zijn activiteiten uitoefenen en het kapitaal van de onderneming moet op zijn minst € 1 000 000,00 bedragen, de CVNM kan in bepaalde gevallen beslissen om van deze voorwaarden af te wijken.


mail us for more information: frjacobs@telenet.be  

Geen opmerkingen: