zaterdag 22 oktober 2011

Schema de plata unica pe suprafata - SAPS 2012

Ce este SAPS? Schema de plata Unica pe Suprafata. Afla cum se fac platile, care este valoarea subventiei pe hectar in 2011 si calendarul.

SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă) - constă in acordarea unei sume stabilite pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie);
Conform OUG nr. 125/2006, completată şi aprobată prin Legea nr. 139/2007, beneficiarii plăţilor directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau alte asemenea.- Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.

Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de APIA, să depună o cerere unică de plată pe suprafaţă în termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale (art. 7, alin. 1 din OUG nr. 125/2006):

a. să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
Atenţie! În cazul în care un fermier exploatează 3 parcele agricole de 0,3 ha -teren arabil şi o parcelă de 0,1 ha, exploataţia este eligibilă numai dacă parcela agricolă de 0,1 este vie, livadă, pepinieră pomicolă/viticolă sau este cultivată cu arbuşti fructiferi/ hamei.

Atenţie! Pentru categoria de folosinţă Grădini familiale-G suprafaţa minimă eligibilă a parcelei este de 0,3 ha chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi. Aceasta este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă: CP, TA, etc). Culturile înscrise de fermier în cerere cu această categorie de folosinţă vor beneficia de plata SAPS dacă parcela respectivă are suprafaţa minimă de 0,3 ha şi de plata PNDC dacă aceste culturi sunt cele care în mod normal aparţin TA (deci fără CP, PP şi VI).

b. să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează;
c. să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor;
d. să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001;
e. să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu - GAEC, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei;
GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007;
II. Standarde pentru menţinerea conţinutului de materie organică în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:
GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă mai mult de doi ani consecutiv;
GAEC 5. Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisă decât cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului;
III. Standarde pentru menţinerea structurii solului:
GAEC 6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole:
GAEC 7. Menţinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an;
GAEC 8. Arderea pajiştilor permanente nu este permisă decât cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului;
GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole;
GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru producţie;
V. Standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti permanente:
GAEC 11. Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel naţional, existente la data de 1 ianuarie 2007.

f. să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea;
g. să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA, în termenele stabilite;
h. să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens;
i. să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate;
j. să comunice în scris, în termen de 10 zile, la APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.
SAPS 2011


Pe langa plata unica pe unitatea de suprafata (SAPS), care in anul 2010 va fi in cuantum estimat de 81 euro/ha, puteti sa primiti PNDC-uri = plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal care constau in acordarea de sprijin financiar suplementar pentru anumite culturi in teren arabil, in cuantum estimat de 86 euro/ha, precum:

- cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, orzoaică, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcă),
- culturi proteice:(mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte, năut),
- plante industriale (floarea soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale),
- rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase),
- legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, pajişti temporare, alte culturi pe teren arabil.

De asemenea, pentru pasuni, fanete, in afara de SAPS se mai acorda sume suplimentare pentru:

- Plati pentru zone defavorizate - au rolul de a compensa productivitatea agricola mai redusa a terenurilor agricole din cele 3 tipuri de zone defavorizate, insa solicitantul trebuie sa se angajeze ca va continua activitatile agricole pe o perioada de 5 ani de la prima plata.
Zona Montana Defavorizata - plata de 50 Euro/ha/an
- Zona Defavorizata de conditii Naturale Specifice - plata de 60 Euro/ha/an
- Zona Semnificativ Defavorizata - plata de 90 Euro/ha/an
- Plati pentru agromediu


Aceste plati compenseaza cheltuielile suplimentare si pierderile de venit ale fermierilor care isi asuma voluntar un set de cerinte specifice de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. De asemenea, fermierul se angajeaza sa tina o evidenta a activitatilor agricole correlate cu implementarea cerintelor de agro-mediu. Cuantumul pachetelor de agro-mediu care au fost accesate in Gorj este :
Pachetul 1: Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală - 124 Euro/an/hectar (este aplicabil în 1038 unităţi administrativ teritoriale).
Pachetul 2: Practici agricole tradiţionale - 58 Euro/an/hectar (este aplicabil în aceleaşi unităţi administrativ teritoriale ca şi pachetul 1 si numai impreuna cu acesta).

Principala legislatie nationala si comunitara, dar nu exclusiva privind acordarea acestor plati:

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată prin Legea nr. 139/2007, cu completările şi modificările ulterioare;
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 (PNDR), versiunea consolidată decembrie 2009;
- Ordinul MADR nr. 246/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate;
- Legea nr. 381/2002 pentru acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MAPDR nr. 75/24 martie 2010 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsurile 214 "Plăţi de agro-mediu", 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată" şi 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
- Ordinul nr. 30/147/2010 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi padurilor pentru adoptarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România;
- Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 cu privire la finanţarea politicii agricole comune, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilirea a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor CE nr. 1290/2005, CE nr. 247/2006, CE nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1782/2003;

Pentru o documentaremai aprofundata a acestor aspecte, va invitam sa accesati rubricile respective din cadrul website-ului sau sa va adresati direct salariatului APIA care raspunde de localitatea dvs.

More info frjacobs@telenet.be

More advantages of radiant heating

more and offers info frjacobs@telenet.be

http://calduraieftin.ro/

Maintaining thermal comfort

Panel location can significantly affect the magnitude and distribution of room surface temperatures (MRT) and thereby affect required heater capacity necessary to achieve a given comfort level. When units are properly-sized and located, a higher MRT for the occupants is produced which then permits a lower air temperature for equal comfort conditions.

However, if the radiant heat is too concentrated such that the asymmetric temperature (difference between the plane radiant temperatures of the opposite sides of a small plane element is too much felt by the occupant then (local) discomfort occurs. Normally, discomfort should not be experienced by occupants in spaces heated by radiant systems if thermal comfort equations are satisfied and the asymmetric temperature is limited to 9°C .

Energy efficiency

Radiative transfer between the occupant and surrounding surfaces benefits from the difference in the fourth power of the temperatures as compared to the heat exchange by convection between the occupant and the adjacent air, which varies linearly with temperature difference. A study made by Kilkis (1992) showed that radiant heating can also increase the efficiency of a heat pump system. Zmeureanu et al. (1988) found out that the heat load and peak load of a radiant heating system was lower (77% and 80%, respectively) than conventional systems at the same level of thermal comfort. Since part of the sensible thermal load is handled by radiant ceiling panels, volume of supplied air can be reduced which in turn can reduce air transport energy (by 20%). This saving reflects a total energy consumption of 10% less than a conventional convective system. Further savings can be benefited with the use of radiant heaters by means of installing fast-acting surface
mounted-radiant panels. Watson et al. (1998) used a multi-sized ceiling-mounted radiant heater with higher watt density of 50 W/ft2 sized to the nearest 100 W of heated area and found significantly lower retrofit installed and maintenance costs compared to other types of heaters.

However, since radiant heating systems heat surfaces instead of the air in the room, higher surface temperatures (wall, floor, glass) occur and produce greater heat losses through the surfaces to the outside (transmission losses). This can be compensated by ensuring that the heated space is well-insulated.

Reduced air temperature gradient

Since radiant heating systems heat surfaces, there is very little air motion resulting in a more uniform room air temperature distribution. This can lead to a more uniform distribution of thermal comfort (in terms of PMV values) within the occupied zone and reduction of energy requirements.

Healthier air

Utilisation of thermal radiation to condition air reduces the dependency on air as the thermal transport mechanism while passing indoor air quality requirements. Thus, allergens (e.g. mold spores, dust, insects, pollens) and disease-causing microorganisms usually carried by the heated air medium can be reduced if not totally avoided. This advantage gives radiant heating systems an edge to wider range of applications, from residential and commercial buildings to buildings requiring higher indoor hygiene (e.g. hospitals, clinics, nursing homes, etc.).

Convenient operation

Complications attributed to circulating high volumes of air (e.g. more wiring, pipes, ducts and other installations) are avoided with radiant heating systems.

Efficiency of space use

The space consumed by a radiant heating system, be it hydronic or electrical, is
less than that of a variable-air-volume (VAV) system.

Zoning

Radiant heating panels can be installed in such a way as to provide zoning or conveniently placed in a location that needs radiant compensation (Simmonds, 1996).

REFERENCES

Dudkiewicz, E. and Jezowiecki, J. 2009. Measured radiant thermal fields in industrial spaces served by high intensity IR. Energy and Buildings 41 (2009): 27-35.

Kilkis, B.I. 1992. Enhancement of heat pump performance using radiant floor heating systems. AES 28: 119-127.

Simmonds, P. 1996. Practical applications of radiant heating & cooling to maintain comfort conditions. T ASHRAE 102 (1): 659-666 .

Watson, R.D., Chapman, K.S., and DeGreef, J.M. 1998. Case study: seven-system analysis of thermal comfort and energy use for a fast-acting radiant heating system. T ASHRAE 104 (1): 1106-1111 .

Zmeureanu, R., Fazio, P.P., and Haghighat, F. 1988. Thermal Performance of Radiant Heating Panels. T ASHRAE 94(2): 13-27.

Sisteme de incalzire prin panouri radiante - avantajele panourilor radiante

Panourile radiante creaza o egalizare a distributiei temperaturii pe inaltime, intre tavan si podea. Astfel, se evita formarea pernelor de aer supraincalzit care se localizeaza in zona tavanului atunci cand sunt utilizate alte sisteme de incalzire. Incalzirea camerelor cu tavane inalte cu ajutorul panourilor radiante da posibilitatea scaderii semnificative a consumului de energie.

Transmiterea caldurii se face fara pierdere de energie. Undele termice realizate electromagnetic transmit energia termica direct (imediat) si fara pierderi de transport catre toate corpurile solide din zona de radiatie. Temperatura optima a spatiului se obtine prin temperatura de suprafata a materialelor inconjuratoare si a obiectelor din incapere.

Incalzirea obisnuita cu apa calda, cu gaz sau cu curent electric, degaja caldura in principal prin convectie-suprafete. Suprafetele fierbinti degaja energie termica prin conducte termice in aerul din incapere - si doar intr-o mica masura prin radiatie termica. Cota parte de radiatie termica este totusi decisiva pentru clima care se simte in incapere. Astfel, din punct de vedere fizic, confortul sobelor de teracota este determinat de o cota mare de radiatie termica - unda de caldura comparabila cu cea apanourilor radiante. Sistemele de incalzire infratherm ce folosesc panouri radiante reprezinta o adevarata revolutie in acest domeniu, acest lucru datorandu-se multiplelor avantaje pe care le prezinta incalzirea cu aceste panouri radiante comparativ cu celelalte sisteme existente la ora actuala.

Principiul panourilor radiante

Principiul dupa care functioneaza aceste panouri radiante este identic cu cel dupa care soarele incalzeste Pamantul prin intermediul radiatiei infrarosii. Prin urmare, cedarea de caldura a elementelor de incalzit se realizeaza prin unda in infrarosu si convectie. Acesta produce radiatie termica cu un randament ridicat, fara electrosmog. Panourile radiante cu radiatie infrarosie la distanta este un sistem inovator de inalta calitate recunoscut pe plan mondial ca fiind liderul in materie de eficienta a incalzirii. Cele mai importante avantaje ale sistemelor de incalzire cu panouri radiante sunt: economia energetica si costurile de intretinere aproape inexistente. Exista posibilitati de incalzire partiala, de alegere a temperaturilor potrivit zonei, de programare a orelor de functionare.

Transmiterea caldurii fara pierdere de energie la panouri radiante
Undele termice trannsmit energia termica direct (imediat) si fara pierderi la transport catre toate corpurile solide din zona. Temperatura optima a spatiului se obtine prin temperatura de suprafata a materialelor inconjuratoare si a obiectelor de instalatii din incapere . "Vinovatul pentru pierderi", in cazul sistemelor termice obisnuite - conductele, tevile de apa, camera cazanelor, camine, convectoare, puturi de aerisire - dispar in adevaratul sens al cuvantului si astfel, se poate economisi de trei ori, si anume la:

· Costurile pentru energie
· Costurile de instalatii
· Costurile pentru reparatii si pentru revizii
Datorita faptului ca aceste panouri radiante sunt prevazute cu termostat, temperatura se mentine constanta in incapere, la valoarea setata, raspandindu-se uniform, in toate colturile incaperii.

Clima individuala si amenajare decorativa a spatiului cu panouri radiante
Instalatia panourilor radiante este foarte simpla si poate fi aleasa optim pentru orice spatiu individual. Se preteaza in aceeasi masura pentru spatii private, cladiri publice - de la aeroporturi, spitale, banci, hoteluri, cabinete medicale si pana la muzee, pentru birouri sau spatii de productie - de la sere si pana la spatii sterile fara praf. Amplasarea panourilor radiante se poate face pur si simplu dupa principii practice, rationale sau se pot interpune si accente individuale, creative de decoruri.

Avantajele panourilor radiante:

- Reducerea costurilor cu incalzirea cu pana la 30-50%
- Instalare rapida, simpla (pe perete sau pe tavan), cu costuri reduse
- Nu necesita aprobari, intocmire proiect, racordare la reteaua de gaze
- Nu exista pierderi de caldura ca la sistemele clasice (conducte, centrale)
- Incalzire rapida, fara consum de oxigen
- Mentine o umiditate a aerului constanta si optima
- Elimina mirosurile neplacute (fumul de tigara)
- Purifica aerul (ionizeaza)
- Ocupa mai putin spatiu fata de alte sisteme;
- Nu necesita o incapere speciala, aerisita, sau incaperi de depozitare combustibil
- Peretii se mentin uscati, nu apare igrasie, mucegai
- Sunt sigure in exploatare
- Nu necesita intretinere (revizii periodice, piese de schimb, etc.)
- Randament crescut comparativ cu alte sisteme de incalzire
- Nepoluante, nu exista deseuri toxice, noxe, CO2.

Plasmele termice sunt ideale pentru incalzirea eficienta a oricarui tip de spatiu:
- apartamente in blocuri, case sau vile
- case, vile sau case de vacanta
- pensiuni, hoteluri, moteluri
- cladiri de birouri
- policlinici, spitale, scoli, gradinite
- spatii comerciale
- restaurante.

more and offers info frjacobs@telenet.be


http://calduraieftin.ro/