maandag 8 april 2019

Setting up a company in Romania or how to create a company in Romania ?
Is it easy to create a  company in Romania?
Today it is relatively easy to set up a company in Romania. We provide customized advice. The establishment of a company in Romania is easy for us, we have more than 15 years of experience.
For information mail frjacobs@telenet.be
Choice of legal form of your Romanian company
The most common legal forms are the SRL (BV, BVBA) and the SA (NV). You choose a legal form:
1. Societate cu răspundere limitată (SRL) - Limited liability company
2. Societate pe acţiuni (SA) - Public Limited Company
The SRL can be 100 percent foreign-owned. The directors may also be of foreign origin. The number of participants in an SRL is at least one and at most fifty. A sole shareholder may not be a sole shareholder in more than one SRL. The one-man business also occurs frequently as an SRL in Romania (asociat unic).
The capital contribution can be made both in cash and in kind and amounts to at least 200 lei (1 Ron = 4.75 euros on 8 April 2019).
The reservation of the name of your Romanian company
We reserve the name of the company for you at the register. This reservation is the first step in the company creation in Romania and required by law. Only after approval of the name reservation by the register we prepare your documents for incorporation.
The registration of a company name containing the words: national, Romanian, institute or a derivation of those words or words or phrases that are characteristic of the central or local public institutions or governments can only be done with the permission of the Secretariat General of the Government (SGG) are realized.
The availability of the company name and logo is checked by the Trade Register before the incorporation articles are drawn up or in the event of a change in the company name or logo.
The verification and reservation of the name of the company take place at national level before the adoption/draft of the deed of incorporation.
The company's reservation is valid for a maximum of 3 months from the date of submission of the application.
Checking the availability of the name of the company is done by the trade register office. The name must have a 70 percent difference with regard to existing names already reserved.
The documents are submitted by us to the ORC within the province where the company has its registered office.
The job is done from Belgium by mandate  and this saves you the travel costs and time.
You will only be in Romania when the SRL or SA has been established to activate a few things with us (VAT, bank account, accountant, powers of attorney at the notary,  ...)
The address of your firm's social seat in Romania
You can no longer set up a company in a room with a friend in Romania due to the anti-fraud policy.
We have two business centres (incubation centres) where we can temporarily or permanently give you a rental contract at competitive rates. Since 2009 we guide start-up companies in these incubation centres.
The rental contract of the social seat is signed together with the deed of incorporation in Belgium prior registration by our services on the Romanian register.
We prepare the deed of incorporation and all other documents including all declarations and mandates for the establishment of the company.
Then we go to the notary in Ghent if you are Belgian or Dutch.
In the case of complex set-ups, we provide instructions for the additional documents that you must obtain in the country of origin and instructions where and how you can obtain them and provide them with an apostille.
The request for registration in the trade register is made by us with a power of attorney.
What do we do during your first visit after setting up your Romanian company?
We are going to open your bank accounts for the company and private accounts. We prefer a number of banks, but in principle you are free to choose a bank.
We will arrange a telephone and a  subscription with roaming for online banking  if necessary. We will appoint a reliable bookkeeper at advantageous rates for you.
We visit the business centre and your office if you are going to rent a office from us and do some formalities on site for the activation of your company and the VAT / ROI.
These are the most important operations when setting up a company in Romania. You save travel costs and have no loss of time.
We offer the same service throughout the Romanian territory at a fixed all-in price.
For information mail frjacobs@telenet.be

Een bedrijf oprichten in Roemenië

Kan ik gemakkelijk een bedrijf oprichten in Roemenië ?
Vandaag is het relatief eenvoudig om een bedrijf op te richten in Roemenië. Wij adviseren op maat. De oprichting van een bedrijf in Roemenië is voor ons eenvoudig we hebben meer dan 15 jaar ervaring.
Voor inlichtingen mail frjacobs@telenet.be 
Keuze rechtsvorm
De meest voorkomende rechtsvormen  zijn de SRL  (BV, BVBA) en de SA  (NV) . U kiest een rechtsvorm:
1. Societate cu răspundere limitată (SRL) -  Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2. Societate pe acţiuni (SA) - Naamloze Vennootschap
De SRL  kan voor 100 procent in buitenlandse handen zijn. Ook de bestuurders mogen van buitenlandse afkomst zijn. Het aantal deelnemers in een SRL is minimaal een en maximaal vijftig. Een enig aandeelhouder mag niet in meer dan één SRL enig aandeelhouder zijn. Ook de eenmanszaak komt als SRL in Roemenië veelvuldig voor (asociat unic) .
De kapitaalinbreng kan zowel in geld als in natura worden gedaan en bedraagt minimaal 200 lei (1 Ron = 4.75 euro op 8 april 2019).
De reservatie van de naam van de vennootschap
Wij reserveren voor U de naam van de vennootschap bij de register. Deze reservatie is de eerste stap en wettelijk verplicht. Pas na goedkeuring van de naamsreservatie door de register kunnen wij uw documenten voor oprichting opmaken.
De registratie van een bedrijfsnaam die de woorden: nationaal, Roemeens, instituut of een afleiding van die woorden bevat dan wel woorden of zinnen die kenmerkend zijn voor de centrale of lokale openbare instellingen of overheden kunnen alleen met toestemming van het Secretariaat-Generaal van de Regering (SGG) worden gerealiseerd.
De beschikbaarheid van de bedrijfsnaam en het logo wordt door het Handelsregister gecontroleerd voordat de statuten worden opgesteld of bij een eventuele verandering van de bedrijfsnaam of het logo:
De verificatie en het voorbehoud van de naam van de onderneming vinden plaats op nationaal niveau vóór de vaststelling van de oprichtingsakte .
De reservering van het bedrijf is geldig voor een maximum van 3 maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
Het controleren van de beschikbaarheid van de naam van het bedrijf  wordt door het handelsregisterkantoor gedaan. De naam moet 70 percent verschil hebben t.a.v. bestaande reeds gereserveerde benamingen.
De documenten worden door ons  ingediend bij de ORC waarbinnen de firma haar statutaire zetel vestigt
Wij richten op vanuit België bij volmacht en hierdoor spaart u op de verplaatsingskosten en tijd. 
U komt pas in Roemenië als de SRL of SA opgericht  is om samen met ons het een en ander te activeren (BTW, bankrekening, boekhouder, volmachten bij de notaris, enz...)
Het adres van de zetel van Uw firma in Roemenië 
U kunt geen bedrijf meer oprichten in een kamertje bij een vriend in Roemenië door de anti-fraude bestrijding. Wij hebben twee bedrijvencentra (incubatiecentra) waar wij u tijdelijk of permanent een huurcontract kunnen geven van een bureau aan voordelige tarieven.
Sinds 2009 begeleiden wij opstartende bedrijven in deze incubatiecentra.
Het huurcontract wordt getekend samen met de oprichtingsakte in België prior registratie door onze diensten op de Roemeense register.
De oprichtingsakte en de documentenset voor de registratie van de SRL of SA
Wij maken de akte en alle andere documenten op inclusief alle verklaringen en mandaten t.b.v. de oprichting van de onderneming. Daarna gaan we bij de notaris in Gent als U Belg of Nederlander bent.
In het geval van complexe oprichtingen geven wij instructie welke de bijkomende documenten zijn die U moet halen in het land van herkomst en instructies waar en hoe dat u deze kunt halen en voorzien van een apostille.
Het verzoek tot inschrijving in het handelsregister wordt door ons gedaan met volmacht.
Wat doen we tijdens uw eerste bezoek na oprichting van uw Roemeense vennootschap ?
Wij gaan u meenemen om uw bankrekeningen privé en voor de vennootschap te openen. Wij hebben voorkeur voor een aantal banken maar in principe bent u vrij v.w.b. de keuze van een bank.
We gaan met U een telefoonabonnement met roaming regelen voor online banking indien noodzakelijk.
Wij regelen voor u een betrouwbare boekhouder aan voordeeltarieven.
We bezoeken het bedrijvencentrum en uw bureau als u bij ons een bureau gaat huren en doen ter plaatse nog enkele formaliteiten t.b.v. de activatie van uw onderneming en de BTW /ROI.
Dit zijn de belangrijkste operaties bij de oprichting van een bedrijf in Roemenië.
U spaart de reiskosten uit en hebt geen tijdverlies.
Wij bieden dezelfde service over het gehele Roemeense grondgebied aan een vaste all-in prijs.
Voor inlichtingen mail frjacobs@telenet.be